เดือน: มิถุนายน 2019

การเพาะปลูก

ชาวนาชาวสวนในจังหวัดเลยรู้จักนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในการเพา […]...

ผ้าหม้อนิล

ปัจจุบันผ้าหม้อนิลเมืองเลยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นท […]...

มารยาทท้องถิ่น

คนเมืองเลยพูดภาษาถิ่นเลย หรือพูดภาษาเลย (เว้าเลย) สำเนี […]...

คำทวย (คำทาย)

คำทวย หรือ ความทวย ในภาษาท้องถิ่นอีสานก็ตรงกับคำว่า “คำ […]...

เพลงกล่อมลูก

เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะประเภทขับหรือร้องเป็นทำนอง  พ่อ […]...

ศาสนาในเมืองเลย

ศาสนาพุทธ สันนิษฐานว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่เมืองเลยประม […]...

แมลงที่เป็นอาหาร

คนอีสานทั่วไปเรียกแมลงว่า “แมง” แมลงที่ชาวอีสานนิยมนำมา […]...

กุบไทเลย

“กุบ” เป็นคำท้องถิ่นที่ใช้เรียก งอบ นั่นเอง เป็นหมวกที่ […]...