สภาพธรณีวิทยา

หมวดหินที่พบในจังหวัดเลย มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้

หินห้วยหินลาด (Huai Hinlat Formation) พบบริเวณหินลาด กม.ที่ 109.5 บนถนนสายขอนแก่น –
เลย ทิศใต้ผานกเค้า อำเภอภูกระดึง ประกอบด้วยหินกรวดมนเนื้อปูน (Limestion Congomerate)
เป็นหินฐานและมีหินดินดาน หินทรายแป้งและหินสีแดง สลับกับหินดินดานและหินปูนสีเทา
มีอายุประมาณยุคไทรแอสซิกตอนกลาง (Upper Triassic Period)

หมวดหินภูกระดึง (Phu Kradung Foration) หินแม่แบบที่เชิงภูเขาของภูกระดึง ตำบลศรีฐาน
อำเภอภูกระดึง ประกอบด้วย หินจำพวกหินทรายเนื้อละเอียด และหินดินดาน ง่ายต่อการผุพัง

จึงทำให้สภาพภูมิประเทศ ที่ประกอบด้วยหินหน่วยนี้ เป็นที่ราบ และมักจะเป็นฐานของสันเขา
ที่เกิดจากหน่วยหินพระวิหาร มีความหนาประมาณ 800 – 1,100 เมตร มีอายุประมาณยุคจูลาสิค